ལ་དྭགས་སུ་སྤྲོ་བསྐྱོད་དང་གནས་མཇལ།

དམིགས་བསལ་དུ་ནང་པའི་ཆེད་དུ།

5500 mtr from the sea

Highest motorable road in the world

ཉིན་ ༡ ༽   མཁའ་ལམ་ནས་རྒྱལ་ས་རྡི་ལི་བརྒྱུད་ལ་དྭགས་གླེ་རུ་འབྱོར་རྒྱུ།
 • སྔ་དྲོ་ལ་དྭགས་གླེ་གནམ་ཐང་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་དགའ་བསུའི་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ།

 • དེ་ནས་མགྲོན་ཁང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ།

 • མགྲོན་ཁང་དུ་ངལ་གསོ་ལེགས་པར་བརྒྱབ་ནས་ཕྱི་དྲོ་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་གི་འཁོར་ཡུག་དང་ཞི་བའི་ཚལ་གྱི་སྤང་ཐང་།  དེ་བཞིན་སེངྒེ་གཙང་པོ་ལ་བལྟ་ཕྱིར་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་འཆམ་འཆམ་ལ་འཕེབ་རྒྱུ།

ཉིན་ ༢ ༽   ༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་།   ལ་དྭགས་བོད་མའི་གཞིས་ཆགས།  དཔེ་ཐུབ་དགོན་ཆེན།  གླེ་ཁྲོམ་ར།
 • སྔ་དྲོ་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་མཇལ་ཁ་ཞུས་ནས་ལས་རིམ་ལམ་ལོང་ཡོང་ཆེད་འཕྲིན་བཅོལ་གཏང་རྒྱུ།

 • དེའི་རྗེས་ལ་དྭགས་བོད་མའི་གཞིས་ཆགས་ལ་ལྟ་སྐོར་འཁྱུག་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ།

 • དེའི་རྗེས་དཔེ་ཐུབ་དགོན་པ་ཞེས་པ་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་རྙིང་པ་བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མཇལ་རྒྱུ།

 • དེ་ནས་གླེ་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཡོང་ནས་ཉིན་དགུང་བཞེས་ལག་མཆོད་རྒྱུ།

 • བཞེས་ལག་མཆོད་ཟིན་རྗེས་ལ་དྭགས་གླེ་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་འཆམ་འཆམ་བསྐྱོད་རྒྱུ།

ཉིན་ ༣ ༽   དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་རྙིང་ཆེ་ཤོས་དང་དཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགོན་རྙིང་ཆེ་ཤོས་མཇལ་རྒྱུ།
 • མགྲོན་ཁང་དུ་ཞོགས་ཇ་མཆོད་རྗེས་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་རྙིང་ཆེ་ཤོས་ཁྲིག་སེ་དགོན་པ་མཇལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ།   དགོན་པ་དེ་ནི་གླེ་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཌར་  ༡༥  ཙམ་དུ་གནས་ཡོད་དང་དེའི་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ཐོག་རྩེགས་གསུམ་ཅན་ཞིག་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད།

 • ཉིན་རྒྱབ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་རྙིང་ཆེ་ཤོས་ཧི་མིས་དགོན་པ་མཇལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ། དགོན་པ་དེ་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེངྒེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐབས་བླ་མ་སྟག་ཚང་རས་པས་ཕྱག་བཏབ་པ་རེད།  རྒྱལ་པོ་སེང་དང་འདྲ་བ་སེངྒེ་རྣམ་རྒྱལ།  བླ་མ་སྟག་དང་འདྲ་བ་སྟག་ཚང་རས་པ་ཞེས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཚོད་འདུག །

ཉིན་ ༤ ༽   མཁར་ལྡོང་ལ།   ནུབ་ར་ཡུལ་ལྗོངས།  བྱེ་ཐང་དང་རྔ་མོང་།
 • སྔ་དྲོ་ཞོགས་ཇ་གང་མགྱོགས་མཆོད་ནས་མགྲོན་ཁང་ནས་འཐོན་རྒྱུ།

 • དེ་རིང་མཁར་ལྡོན་ལ་ཞེས་པའི་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་ལ་ཆེན་མཐོ་ཚད་མི་ཌར་ ༥༣༥༩  ཡོད་པ་དེ་རྒྱབ་ནས་ནུབ་ར་ཡུལ་ལྗོངས་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།  ནུབ་ར་ཞེས་པ་ནི་ཟླུམ་ར་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཟུར་ཆག་ནས་ཆགས་པ་རེད།  ཡུལ་དེ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་ཙང་ཟླུམ་ར་ཞེས་མིང་གདགས་ཡོད་འདུག ནུབ་ར་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་དུ་གྲོང་སེབ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ང་ཚོ་ཧུན་ལྡར་ཞེས་པ་དེར་དགོང་སྡོད་བྱ་རྒྱུ་རེད། 

 • དགོང་མོ་ཉི་མ་བསྐྱོད་ནས་སྲོད་མ་རུབ་ཀྱི་བར་གྱི་དུས་སུ་དེར་བྱེ་ཐང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་རྔ་མོང་མང་པོ་ཡོད་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་འགྲོ་རྒྱུ་བགྱི།  གནམ་གཤིས་དང་བྱེ་ཐང་གཉི་ཀ་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་པོ་ཡོད་པ་དེར་རྐང་རྗེན་གོམ་པ་རྒྱབ་ནས་མི་ཚོས་སྤྲོ་པོ་གནང་གི་རེད།  ཡང་རྔ་མོང་ལ་གཞོན་ནས་ཕར་འགྲོ་ཚུང་ཡོང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད།

ཉིན་ ༥ ༽   ཧུན་ལྡར་དགོན་པ།   བདེ་སྐྱིད་དགོན་པ།  བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པ།  ཡ་རབས་མཚོ།
 • སྔ་དྲོ་ཞོགས་ཇ་མ་མཆོད་སྔོན་ཧུན་ལྡར་གྲོང་སྡེའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཡོད་་པའི་བྲག་རིའི་གང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་མཇལ་རྒྱུ། ལྷ་ཁང་མཇལ་བའི་ལམ་དུ་ནུབ་ར་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་བཀོད་དབྱིབས་ཡིད་དུ་འོང་བ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པས་པར་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད།

 • ཞོགས་ཇ་མཆོད་ཚར་རྗེས་བདེ་སྐྱིད་དགོན་པ་མཇལ་རྒྱུ། དགོན་པ་དེ་བྱང་སེམས་ཤེས་རབ་བཟང་པོས་དུས་རབས་ ༡༤ ནང་ཕྱག་བཏབ་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་རྙིང་གྲས་ཤིག་རེད།  དེར་ཡོད་པའི་བསྡུ་ཁང་། མགོན་ཁང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྐུ་བརྙན་མི་ཌར་ ༣༢ ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ངོ་མཚར་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།

 • དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པ་དང་ཡ་རབས་མཚོ་མཇལ་རྒྱུ་རེད། ཡ་རབས་མཚོ་ཞེས་པ་དེ་རི་ཆུང་ཆུང་ཅིག་གི་རྩེ་ལ་གཤོངས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་བླ་མཚོ་ལྟ་བུ་མཚོ་ནང་ནས་སོ་སོའི་ལས་སྨོན་དང་མཐུན་པའི་སྙང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་ཤོད་སྲོལ་འདུག

Day 6

Ancient Monastery and miraculous lake:
 • At the dawn we climb a cliff to visit a monastery up there. The main focus is to catch the beautiful Sun rise scene there atop the cliff.

 • After breakfast, we visit an ancient and the most important monastery of the region called Diskit Monastery. If we are lucky we will get to see morning prayer session of the monks there.

 • After lunch, we drive to the sacred and miraculous lake. It is believed that if you look at the lake with devotion and pure heart, you will see something which is strongly connected with your life. It is similar to Lhamo Lhatso in Tibet. Its name is Yarab Tso. 

Day 7

Return to Leh via
different route:
 • Not to repeat the view and experience, we will return back to Leh via an another pass called Warila. The view is spectacular.

Day 8

You own day in Ladakh
 • This day belongs to you. Is it up to you how to use this day.

 • We recommend you to wash and clean your self, rest, relax and get refresh your self for next phase of the tour; which is slightly tougher than earlier.

 • However, you can make your own plan for the day, if you are one among the strong members of the team.

Day 9

Nature and Landscape:
 • We drive to a famous lake called Tsomoriri. On the way to Tsomoriri, we enjoy unique landscape and interact with the little children at the nomadic school.

 • On the way to Tsomoriri, you will the famous hot spring at a place called Chumathang.

 • If we are lucky we will see wild animals like Ibex, Marmots, Wild Ass etc. And we will go in one of the nomad's home and have nomadic food and experience their life.

Day 10

Nomadic culture and lives
 • Your being at the height of 5000 mtr from the sea, amidst the Himalayan mountains, in the lap of naked nature, in the awe of solitude would be one of your life time achievements.

 • Nowhere else will you see a Tibetan nomadic community outside Tibet except in Ladakh. The culture and the way of lives there are exact replica of those in Tibet. That would be really a unique and powerful experience for you.

Day 11

Drive back to Leh via
Tsokar and Taklang La:
 • Tsokar Lake is famous wild bird sanctuary of Ladakh. Various migratory birds come to that place in the summer. And also we can find natural mountain salt there.

 • On the way back, you will come across the second highest motorable road in the world called Taklang La. Its scenic very is very popular among the travelers.

Day 12

Alchi monastery and river rafting:
 • Alchi monastery is one of the oldest Gelugpa monastery and is popular for its unique arts and wall paintings.

 • River rafting on Indus River with your friends would be a memorable experience.

 • The picture adjacent shows the view of confluence of river Indus and the Zanskar river. This is one of the spectacular scenic view in the entire Ladakh.

Day 13

Shopping souvenirs for the dears and nears at home:
 • You can buy indigenous handicraft products like pashmina shawls, singing bowls, prayer wheel, apricot products, wild mountain herbs, dried organic vegetables etc.

 • Fly home via New Delhi

 • At both Ladakh Airport and Delhi Airport, you will given full service of receiving and seeing off.

 • You will also be helped out with checking in and checking out of the guesthouse at Delhi Airport.

 • Hug good bye  and see you off at the airport

 • Carry memories along and leave behind the friendships

Day 14

Fly Home